Treball   de   camp

  • Integrem totes les etapes d'una investigaciÓ :
  • Planificació de la investigació
  • Selecció de tècniques apropiades.
  • Disseny del qüestionari.
  • CÀlcul de la mostra i quotes pertinents.
  • Realització del treball de camp.
  • Anàlisi estadístic de les dades.
  • AnÀlisi qualitatiu de la informació.
  • Informe de resultats.
  • Recomanacions estratègiques.